UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF ARRANGEMENTER
Når vi i Torslev og Østervrå Sogne afholder arrangementer beder vi af praktiske grunde ofte deltagerne om at afgive forskellige personlige oplysninger som f.eks.  navn og tlf.nr. mv. I sådanne situationer behandler vi med andre ord personlige oplysninger om deltagerne, og vi giver dig derfor denne information for at orientere dig herom.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig. De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

  • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  • Kategorier af personoplysninger
  • Modtagere eller kategorier af modtagere
  • Opbevaring af dine personoplysninger
  • Dine rettigheder
  • Retten til at trække samtykke tilbage
  • Klage til Datatilsynet

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under afsnit 1 nedenfor.

Med venlig hilsen
Torslev og Østervrå Sognes Menighedsråd

1. VI ER DE DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?
Torslev og Østervrå Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Torslev Menighedsråd
Att. Jørgen Nielsen
Højstrupvej 2
9750 Østervrå
CVR-nr.: 31265010
Mail: 8445@sogn.dk

Østervrå Menighedsråd
Att. Lone Haugaard
Vrængmosevej 43
9750 Østervrå
CVR-nr.: 40948279
Mail: 9226@sogn.dk

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN
Frederikshavn Menighedsråd benytter Kirkeministeriet som databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:
Mail: databeskyttelsesraad@km.dk
Telefon: 33 92 33 90

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1210 København K, att. Databeskyttelsesrådgiveren

3. FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 Administration og afholdelse af arrangementer, du er tilmeldt. Det kan f.eks. være en kirkekoncert eller et foredrag. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen sker som led menighedsrådets udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Hvis du betaler for at deltage i arrangementet, behandler vi dine betalingsoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, efter reglerne i bogføringslovens kapitel 5.

Hvis du har givet samtykke til, at menighedsrådet offentliggør billeder af dig fra arrangementet, sker offentliggørelsen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og evt. artikel

9, stk. 2, litra a. 
 

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Ikke-følsomme personoplysninger (dit navn og dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, hvis der er tale om et betalingsarrangement, samt eventuelle billeder fra arrangementet).
  • Hvis du har samtykket til, at vi offentliggør billeder af dig fra klare religiøse handlinger, udgør billederne følsomme personoplysninger.

5. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Menighedsrådet kan offentliggøre billeder fra arrangementer på menighedsrådets hjemmeside, i kirkebladet eller på de sociale medier. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores brug af et billede af dig, skal du kontakte os. Vi offentliggør ikke billeder af dig, hvoraf der fremgår klare religiøse handlinger uden først at have indhentet dit samtykke hertil.

6. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 måneder efter afholdelse af et arrangement, hvorefter oplysningerne slettes uigenkaldeligt. Eventuelle betalingsoplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører efter reglerne i bogføringslovens kapitel 5.

Oplysningerne kan opbevares i en længere periode, hvis der konkret er behov herfor. Det kan f.eks.

være tilfældet, hvis du mangler at betale for deltagelse i arrangementet.

7. DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. RETTEN TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. MULIGHED FOR AT KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige (her Frederikshavn  menighedsråd) skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede selv. Tilsvarende skal den dataansvarlige efter forordningens artikel 14, stk. 1, give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.